Regulamin sprzedaży sklepu internetowego „Rzecz Gustu”


§ 1. Informacje ogólne
1.    Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.rzeczgustu.eu Regulamin określa                             w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.     Operatorem Sklepu Internetowego jest Hensfort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Przemyślu przy ul. Przemysłowej 1, 37-700 Przemyśl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy                        w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000076526, nr NIP 7952233 643, nr REGON 650218342, zwana dalej Hensfort.

§ 2. Definicje
1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, składająca zamówienie w Sklepie Internetowym;
2.    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Hensfort za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
3.    System Płatności Elektronicznej – system płatności elektronicznej za pośrednictwem którego można dokonać płatności za zamówiony Produkt, działający na podstawie odrębnego regulaminu podmiotu prowadzącego dany serwis (np. PayU); 
4.    Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
5.     Zamówienie złożone / Umowa zawarta na Odległość – oznacza odpowiednio zamówienia lub umowy, które mogą zostać złożone/zawarte zarówno w Sklepie Internetowym;
6.    Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego
1.    Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego: 
a)    po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie działającym pod adresem www.rzeczgustu.eu;
b)    bez konieczności zarejestrowania się w serwisie  (formuła „zakupy bez logowania”. 
2.    Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie   www.rzeczgustu.eu  jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta,                  w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. 
3.    Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „zakupy bez logowania”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

§ 4
Informacje o Produktach 
1.     Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru asortymentu.                     W sklepie Internetowym prezentowana będzie również informacja o dostępności danego Produktu w magazynie.  
3.    Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych z wyborem opcji płatności przy dostawie. Koszty dostawy (oraz ewentualne koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie) są podawane w trakcie składania zamówienia.
4.    Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt                            w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane przy składaniu zamówienia oraz                                   w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail, na adres podany przez Klienta.
5.    Wszystkie towary widoczne w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją producenta.

§ 5 Złożenie zamówienia
1.     Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Kup” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
2.    Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
a)    wskazanie adresu e-mail Klienta;
b)    akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
c)    wskazanie adresu Klienta;
d)    wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy, chyba że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie stacjonarnym,
e)    wskazanie numeru telefonu komórkowego;
3.    Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta. 
4.    Hensfort niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie „Rzecz Gustu”, w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części lub Hensfort skontaktuje się telefonicznie                  z Klientem w powyższej kwestii. Klient może anulować złożone zamówienie w całości,                  w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@rzeczgustu.eu, a w przypadku rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej – podczas tej rozmowy. Hensfort niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci na rzecz Klienta całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Hensfort dokona zwrotu ceny Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata - w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej.  
5.     W przypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w Sklepie Stacjonarnym w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 poniżej, Hensfort skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia przez Klienta czy Klient będzie realizował zamówienie w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Hensfort dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. 
6.    Hensfort jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Hensfort o odstąpieniu od umowy;

§ 6 Dostawa Produktów 
1.    Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej               i wówczas gdy zamawiane Produkty są dostępne.
2.    Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostarczenie towarów do kupującego nastąpi przez firmę kurierską DHL bądź Fedex, w zależności od gabarytów przesyłki.
3.    Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy i mogą się także różnić w zależności od, wagi przesyłki i jej wymiarów. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
4.    Koszty dostawy towarów przesyłką kurierską, które ponosi Kupujący wynoszą 35 zł,                    w przypadku paczek z asortymentem nie przekraczających 2 metrów,  lub 68 zł                       w przypadku przesyłek niestandardowych (długość ponad 2m wartość za opakowanie). Podane koszty dotyczą jednego opakowania. Jeżeli gabaryty zamawianego towaru wykluczają spakowanie towaru w jeden karton (np. duża rozeta i listwy styropianowe) 
5.    Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni Roboczych, licząc od otrzymania wpłaty za zamówiony Produkt (chyba że w trakcie składania zamówienia wyraźnie wskazany został inny termin).
6.    Hensfort poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS lub i wiadomości e-mail, o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
7.    Przesyłki dostarczane są kurierem (których waga nie przekracza 50 kg) do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy. Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku.
.
§ 7 Płatności
1.    Zamówienie opłacane za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Hensfort płatności za zamówione Produkty.
2.    Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności za towary i przesyłkę:
a)    Pobranie – Klient płaci  gotówką kurierowi który dostarcza przesyłkę w chwili dostarczenia przesyłki;
b)    Przelew na rachunek bankowy Hensfort – Klient płaci po otrzymaniu od Hensfort wiadomości email zawierającego nr rachunku bankowego Sprzedawcy.                                   W przypadku wybrania sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przesyłka wysyłana jest po potwierdzeniu przez bank wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
c)    Systemem płatności PayU – Klient płaci bezpośrednio po złożeniu zamówienia i jest przekierowywany do wybranego przez siebie banku w celu dokonania płatności. 
3.    W przypadku wybrania opcji dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej               i wyboru przez Klienta płatności gotówką przy dostawie Produktów:
a)    Klient zobowiązany jest przygotować kwotę odpowiadającą pełnej cenie zamówienia;
b)    zapłata gotówką możliwa jest tylko dla zamówień, których wartość nie przekracza             15 000,00 złotych.
4.    Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję „chcę otrzymać fakturę VAT” dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej lub odbieranej przesyłki lub  przesłany  w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.
5.    W przypadku dokonywania przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, akceptacja Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na wystawienie i przesłanie faktur                    w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w toku składania zamówienia adres e-mail.  

§ 8 Odbiór Produktów w Sklepie „ Rzecz Gustu”

1.    W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Stacjonarnym, zamówienie będzie możliwe do obioru bezpośrednio w Sklepie „Rzecz Gustu” w którym zostało złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez widomość email. 
2.     Hensfort przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 10 dni roboczych,                       a w przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 14 dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin).
3.    Zamówienie Klient może odebrać od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30 pod adresem: Sklep  "Rzecz Gustu" ul. Nestora 1, 37-700 Przemyśl, Tel 604 504 732
4.    Hensfort poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o gotowości do wydania zakupionych Produktów w Sklepie w którym złożono zamówienie.
5.    Odbioru Produktu może dokonać osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia lub inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia w formie wydruku lub formie elektronicznej. 
6.    Hensfort jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości. Hensfort może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 5 lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
7.    Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 3 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej. 

=
1.    Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość (tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego) bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta.
2.    Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta ma zastosowanie do umów która:
a)    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b)    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia                    w   posiadanie pierwszej z rzeczy.
3.    W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Hensfort, przed upływem wskazanego powyżej terminu oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej na adres  Sklepu Stacjonarnego „Rzecz Gustu” tj. ul. Nestora 1, 37-700 Przemyśl, w którym Konsument złożył zamówienie lub poprzez wiadomość email na adres biuro@rzeczgustu.eu
4.    W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6               i 7.  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Hensfort przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5.    Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia,  w którym od umowy odstąpił.
6.    Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Punktu Odbioru Produktów w Sklepie „Rzecz Gustu”, lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sklepu. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Hensfort należy do Konsumenta. Koszt związany z opakowaniem towaru i jego zabezpieczeniem ponosi Konsument.
7.    Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu z wyjątkiem kosztów bezpośrednich i dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hensfort w Sklepie Internetowym, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8.    W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych  Produktów, które były objęte jednym zamówieniem Hensfort zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami, co oznacza, że zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy.
9.    Bezpośrednie koszty dostarczenia przez Konsumenta osobiście zwracanego                               w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu „Rzecz gustu” ponosi Konsument. Bezpośrednie koszty oznaczają koszty, które pozostają w bliskim związku funkcjonalnym z wykonaniem przez konsumenta obowiązku dotyczącego oddania (odesłania) rzeczy przedsiębiorcy (opłata pocztowa za wysłanie przesyłki na adres przedsiębiorcy,  koszty przejazdu do siedziby przedsiębiorstwa, gdy konsument osobiście zwraca przedsiębiorcy otrzymaną rzecz, koszty zwykłego opakowania rzeczy na potrzeby jej zwrotu).
10.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój  charakter  nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę:  do …….  złotych - paczka o wymiarach standardowych do ….. kg,  do……. złotych – przesyłka paletowa do …. kg,  do ….. złotych – przesyłka paletowa do…… kg.
11.    Hensfort może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
12.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
13.    Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)    których przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany został według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b)    w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
14.    Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Reklamacje 
1.     Hensfort ponosi wobec Klientów będących Konsumentami odpowiedzialność za zgodność Produktów z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa i zakres odpowiedzialności Hensfort względem Klientów będących Konsumentami                 w razie braku zgodności Produktu z umową oraz uprawnienia przysługujące takim Klientom określone są w art. 43a i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.    Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
3.    Reklamacje należy kierować na adres Sklepu „Rzecz Gustu”. Reklamacje można składać osobiście w Sklepie „Rzecz Gustu”, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną, kierując reklamacja na adres email biuro@rzeczgustu.eu
4.    W reklamacji Klient powinien wskazać: opis stwierdzonej wady,  żądany sposób jej rozstrzygnięcia. 
5.    Dostarczenie Produktu podlegającego reklamacji wraz z reklamacją lub przekazanie Hensfort np. dokumentacji zdjęciowej takiego Produktu (pozwalającej na ocenę reklamacji) pozwoli na usprawnienie przebiegu procesu reklamacyjnego,                                       z zastrzeżeniem, że dostarczenie przez Klienta Produktu lub dokumentacji zdjęciowej nie stanowi obowiązku Klienta w związku ze złożeniem reklamacji. Hensfort zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych                           w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
6.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji,                        a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
7.    Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może  skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji                               i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
8.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Hensfort zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 11 Ochrona danych osobowych
1.    Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego oraz składających zamówienia  jest  Hensfort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Przemyślu przy ul. Przemysłowej 1, 37-700 Przemyśl („Administrator”).
2.     Administrator wskazuje adres email we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych:  biuro@rzeczgustu.eu W sprawach tych można się również kontaktować pocztą tradycyjną na adres siedziby  Spółki.
3.    Dane osobowe, podane w związku z rejestracją konta w serwisie rzeczgustu.eu  lub                   w związku ze złożeniem Zamówienia na Odległość, będą przetwarzane przez Hensfort               w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji Zamówienia na Odległość (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Hensfort  w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie przepisów prawa (podatkowego i rachunkowego) – art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa obcego.
5.    Dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności prowadzącemu dany system płatności elektronicznej.                  W przypadku wybrania opcji dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną udostępnione dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące niezbędnej komunikacji związanej z dostawą Produktu (numer telefonu oraz adres e-mail). 
6.    Dane osobowe będą przechowywane przez Hensfort przez czas trwania umowy                               o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Hensfort praw i obowiązków wynikających               z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
7.    Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania Zamówienia na Odległość oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy wybrano taką opcję).


§ 12 Wejście w życie Regulaminu
1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2023 r.
2.     Hensfort jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2023, poz. 1790 ).
3.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pełna nazwa przedsiębiorcy
Adres siedziby przedsiębiorcy

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość bez podania przyczyny.  
Towar zwrócę stosownie do postanowień Regulaminu.
Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*


 
 
.
 

Newsletter
Zobacz nas na FB
Dodano do koszyka